ทีมเครือข่าย

ภาคกลางและปริมณฑล

 • กรุงเทพมหานคร
 • นนทบุรี
 • นครปฐม
 • ปทุมธานี
 • สมุทรปราการ
 • สมุทรสาคร
 • ฉะเชิงเทรา
 • พระนครศรีอยุธยา

ทีมเครือข่าย กลุ่มจังหวัดภาคกลางและปริมณฑล

ช่องทางการติดต่อ

หัวหน้าเครือข่าย

 • รศ.ดร. สุพรรณี ฉายะบุตร (มหาวิทยาลัยศิลปากร)

นักองค์ความรู้

 • คุณนิตดา ประเสริฐ (บ.Cloudcommerce)
 • ดร.พงศ์ศรันย์ พลศรีเลิศ (ที่ปรึกษาด้านการตลาดและกลยุทธ์ธุรกิจ)
 • ผศ.ดร.ธงชัย พงศ์สิทธิกาญจนา (มรภ.นครปฐม)

นักสร้างสรรค์ และพัฒนา

 • คุณเกดสุดา เมธีวิวัฒน์ (Designer Brand Dady-pet)
 • ผศ.ดร.ธนพรรณ บุณยรัตกลิน (ผู้เชี่ยวชาญด้านออกแบบผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร. พระนคร ( โชติเวช ))
 • อาจารย์กมลวรรณ พัชรพรพิพัฒน์ (มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต)
 • คุณณศรันย์ กิตติเศรษฐรักษ์ (ที่ปรึกษาอิสระด้านการออกแบบและสร้างแบรนด์)
 • คุณไปรมาพร ปิยะคุณ (Senior marketing executive บริษัท อุตสาหกรรมพรมไทย จำกัด (มหาชน))
 • อาจารย์เกียรติพงศ์ ศรีจันทึก (มทร.พระนคร)
 • คุณเกรียงศักดิ์ บึงศิริถาวร (เจ้าของแบรนด์ “สลิดเทวดา”)
 • คุณอนุรักษ์ อุทัศน์ (หุ้นส่วนแบรนด์ “สลิดเทวดา”)
 • คุณศุภฤกษ์ กลิ่นฟุ้ง (หุ้นส่วนแบรนด์ “สลิดเทวดา”)
 • คุณพัชราวลัย ชิวปรีชา (ที่ปรึกษาอิสระด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์แฟชั่น)

นักพัฒนาธุรกิจ

 • คุณณภัค ภัคคิโรจน์ (โค๊ช ด้าน BMC)
 • คุณชัยธวัช พูลสุขโข (ผจก. SMEs Bank สาขา จ.นครปฐม)

นักสื่อสาร

 • คุณอรเลขา เพ็งพริ๊ง (นักจัดการความรู้ OKMD)
 • คุณปัทมาวดี วรรณวุฒิพงศ์ (นักประชาสัมพันธ์ /คณะทำงานรัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา)
 • คุณวีระชัย ครองสามสี (ที่ปรึกษาการลงทุน /นักประชาสัมพันธ์)
 • คุณปัทมาวดี วรรณวุฒิพงศ์ (นักประชาสัมพันธ์ /คณะทำงานรัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา)
 • คุณอรเลขา เพ็งพริ๊ง (นักจัดการความรู้ OKMD)
 • คุณปัทมาวดี วรรณวุฒิพงศ์ (นักประชาสัมพันธ์ /คณะทำงานรัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา)
 • คุณวีระชัย ครองสามสี (นักลงทุน /นักประชาสัมพันธ์)
 • คุณวีระชัย ครองสามสี (นักลงทุน /นักประชาสัมพันธ์)
 • คุณสุกัญญา นาคสุข (หน.ประชาสัมพันธ์ จ.นครปฐม)

นักการตลาด

 • คุณศรัณย์รัสย์ ช่างสุวรรณ (บ.Cloudcommerce)
 • คุณธีระทัศน์ รังสิวรโรจน์ (Business Development Directo rบริษัท Siam Gem)
 • คุณณัฐพล ปฐมกุล (บริษัท Siam Gem)
 • คุณเอกวิทย์ นวเศษฐ (นักสื่อสารท้องถิ่น)
 • ดร.นุภาสพัฒน์ สุทธิธรรม (บ.พัชรา ดีเอ็ม)
 • คุณฐิติพล วณิชทุมณิชย์ (บ.พัชรา ดีเอ็ม)

ภาคใต้ตอนบน

 • กระบี่
 • ชุมพร
 • พังงา
 • ภูเก็ต
 • ระนอง
 • สุราษฎร์ธานี
 • ประจวบคีรีขันธ์
 • เพชรบุรี

ทีมเครือข่าย กลุ่มจังหวัดภาคใต้ตอนบน

ช่องทางการติดต่อ

หัวหน้าเครือข่าย

 • อาจารย์เตชธรรม สังข์คร (ผอ. ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มรส. จังหวัดสุราษฎร์ธานี)

นักองค์ความรู้

 • อาจารย์สงบ สิงสันจิตร (ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจ มรภ.สุราษฎร์)

นักสร้างสรรค์ และพัฒนา

 • ดร.วรรณวิชนีย์ ทองอินทร์ราช (รองคณะบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย มรภ.สุราษฎร์)
 • อาจารย์ชนัญญา สุวรรณวงศ์ (ผู้เชี่ยวญชาญด้าน กราฟฟิคดีไซน์ และบรรจุภัณฑ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี)

นักพัฒนาธุรกิจ

 • ผศ.ณัฐวุฒิ สุวรรณทิพย์ (คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สุราษฎร์)
 • คุณฐิติมา บุญยัง (ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มรส.)
 • คุณพูนลาภ จิโรภาส (SMEs Bank จ.สุราษฎร์ธานี)
 • คุณหันนะธ์ เหมยา (สำนักงานพาณิชย์จังหวัด)
 • คุณขนิษฐา เมืองระรื่น (ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มรส.)
 • คุณอัครภณ ขวัญแก้ว (ผู้ช่วยวิจัย มรส.)
 • คุณยุภา เทียมกุล (ประธานเครือข่ายประเภทอาหาร จ.สุราษฎร์ธานี)

นักสื่อสาร

 • คุณภูรดา วิชัยดิษฐ์ (ช่อง ThaiPBS)

นักการตลาด

 • คุณตติย อัครวานิชตระกูล (ศูนย์ OTOP ประจวบคีรีขันธ์)
 • คุณเจษฎา บำเพ็ญอยู่ (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า)
 • คุณประภา บูรณศิริ (กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ)

ภาคใต้ตอนล่าง

 • ตรัง
 • นราธิวาส
 • ปัตตานี
 • พัทลุง
 • ยะลา
 • สงขลา
 • สตูล
 • นครศรีธรรมราช

ทีมเครือข่าย กลุ่มจังหวัดภาคใต้ตอนล่าง

ช่องทางการติดต่อ

หัวหน้าเครือข่าย

 • อาจารย์ปิยะ สุวรรณพฤกษ์ (เจ้าของแบรนด์ ศรียะลาบาติก)

นักองค์ความรู้

 • อาจารย์อุฤกฌ น้านิรัติศัย (ผู้เชี่ยวชาญอิสระด้าน การจัดการเชิงกลยุทธ์และการเป็นผู้ประกอบการ (SMEs))

นักสร้างสรรค์ และพัฒนา

 • ผศ.เรวัต สุขสิกาญจน์ (สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยามหาลัยวลัยลักษณ์)
 • อาจารย์ตะวัน ตนยะแหละ (ผู้เชี่ยวชาญด้านแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย)
 • อาจารย์สิริมา สัตยาธาร (ผู้เชี่ยวชาญด้านออกแบบสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย)
 • ผศ.พรโพยม วรเชษวรารัตร์ (ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมเครื่องนุ่งห่ม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย)
 • อาจารย์พันย์ยศ วรเชษวรารัตร์ (ผู้เชี่ยวชาญด้านมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย)

นักพัฒนาธุรกิจ

 • คุณจรูญศรี พิพัฒน์รัตนกุล (SMEs Bank จ.สงขลา)

ภาคกลางตะวันออก

 • จันทบุรี
 • ชลบุรี
 • ตราด
 • นครนายก
 • ปราจีนบุรี
 • ระยอง
 • ลพบุรี
 • สระแก้ว
 • สระบุรี

ทีมเครือข่าย กลุ่มจังหวัดภาคกลางตะวันออก

ช่องทางการติดต่อ

หัวหน้าเครือข่าย

 • ดร.บุญรัตน์ ประทุมชาติ (UBI. มหาวิทยาลัยบูรพา)

นักองค์ความรู้

 • ผศ.ดร. ศักดิ์ชัย เศรษฐ์อนวัช (รองคณบดี คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา)

นักพัฒนาธุรกิจ

 • คุณนที เกษร (จนท. Sme bank)
 • คุณเกรียงยศ ทองช่วง (ประธาน Biz Club จ.ปราจีนบุรี)

นักการตลาด

 • คุณแพรวพรรณ เกตุแก้ว (จนท.พาณิชย์จังหวัด)

ภาคกลางตะวันตก

 • กาญจนบุรี
 • ชัยนาท
 • ตาก
 • ราชบุรี
 • สมุทรสงคราม
 • สิงห์บุรี
 • สุพรรณบุรี
 • อ่างทอง
 • อุทัยธานี

ทีมเครือข่าย กลุ่มจังหวัดภาคกลางตะวันตก

ช่องทางการติดต่อ

หัวหน้าเครือข่าย

 • คุณวรนพ เกิดทวี (ประธาน OTOP จ.ราชบุรี)

นักสร้างสรรค์ และพัฒนา

 • คุณวศินบุรี สุพานิชวรภาชน์ (ผู้บริหารธุรกิจเครื่องปั้นดินเผา “ เถ้าฮงไถ่ ”)

นักพัฒนาธุรกิจ

 • คุณโสภณ กตัญญตาพงษ์ (SMEs Bank จ.ราชบุรี)

นักสื่อสาร

 • คุณอนันต์ชัย เทียนคำ (ฝ่ายประชาสัมพันธ์โครงการตลาดส่งออก บริษัท Saveway Trading)
 • คุณวิวัฒน์ ดาปาน (www.เที่ยวราชบุรี.com)
 • คุณภัทราภรณ์ เปรมปรี (DJ.ภัทรเอื้อง FM.96.76 ราชบุรีสัมพันธ์)

นักการตลาด

 • คุณอุบลรัตน์ ทองเหลือ (จนท.พาณิชย์จังหวัด จ.ราชบุรี)
 • ดร.สุทธิรักษ์ หงสะมัต (หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ / รักษาการพัฒนาชุมชน จังหวัดราชบุรี)
 • คุณสมเกียรติ เสริมศิริปัญญา (ผู้ประกอบการ กระเป๋าหนังแบรนด์ Marah)

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

 • กาฬสินธุ์
 • ขอนแก่น
 • นครพนม
 • บึงกาฬ
 • มุกดาหาร
 • สกลนคร
 • หนองบัวลำภู
 • หนองคาย
 • อุดรธานี

ทีมเครือข่าย กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

ช่องทางการติดต่อ

หัวหน้าเครือข่าย

 • คุณวิสุทธิ์ การค้า (ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค 5)

นักองค์ความรู้

 • ผศ.ดร.รุจิรัตน์ พัฒนถาบุตร (วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น)

นักสร้างสรรค์ และพัฒนา

 • ดร.ขาม จาตุรงคกุล (ผู้เชี่ยวชาญด้านกราฟฟิคดีไซน์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น)
 • ผศ.ดร.สุรกานต์ รวยสูงเนิน (ผู้เชี่ยวชาญของตกแต่งบ้าน มหาวิทยาลัยขอนแก่น)
 • ผศ.ดร.ธนพรรณ บุณยรัตกลิน (ผู้เชี่ยวชาญด้านออกแบบผลิตภัณฑ์ / บรรจุภัณฑ์)

นักพัฒนาธุรกิจ

 • คุณสุเมธ มั่งคั่ง (ประธาน Biz Club จังหวัดขอนแก่น)
 • คุณสมใจ ลุนพุฒ (ตัวแทน OTOP จังหวัดขอนแก่น)
 • คุณบังอร ลุนพุฒ (ตัวแทน OTOP จังหวัดขอนแก่น)
 • คุณบุณณดา เลาหะดิลก (เจ้าของธุรกิจ เครื่องประดับ เสื้อผ้าและกระเป๋า และ Biz Club จังหวัดอุดรธานี)

นักสื่อสาร

 • คุณเพ็ญศรี เหนือไพศาส (กรรมการเครือข่ายกลุ่มหัตกรรมพื้นเมืองบ้านผาสิงห์ จังหวัดอุดรธานี)

นักการตลาด

 • คุณศุภลักษณ์ หล้าเพชร อรุณงาม (สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น)
 • คุณเฉลิมณรงค์ นามศรี (สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น)
 • คุณปิยะ อินอ้าย (ฝ่ายส่งออกสหกรณ์เกษตรบางกรวย)
 • คุณอุเทน อินอ้าย (ที่ปรึกษาประธานกรรมการสหกรณ์เกษตรบางกรวย)
 • คุณปวริศร์ พวงศรีฐิติ (ประธานบริษัท Saveway Trading)
 • คุณอิสริยพร พวงศรีฐิติ (ประธานบริษัท Saveway Trading)
 • คุณนิตตายา มารุดรมย์ (ผู้ช่วยฝ่ายการตลาด บริษัท อุดรพลาซ่า จำกัด)
 • คุณณัฐวุฒิ โครตรแสนลี (Even Mageting บริษัท อุดรพลาซ่า จำกัด)

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

 • นครราชสีมา
 • บุรีรัมย์
 • ยโสธร
 • สุรินทร์
 • ศรีสะเกษ
 • อุบลราชธานี
 • อำนาจเจริญ
 • มหาสารคาม
 • ร้อยเอ็ด

ทีมเครือข่าย กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

ช่องทางการติดต่อ

หัวหน้าเครือข่าย

 • ผศ.ดร.ศักดิ์ชาย สิกขา (คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)

นักองค์ความรู้

 • อาจารย์อติชน ทองปน (คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)

นักสร้างสรรค์ และพัฒนา

 • ผศ.ดร. ประทับใจ สุวรรณธาดา (ผู้เชี่ยวชาญด้านกราฟฟิค /บรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)

นักพัฒนาธุรกิจ

 • คุณนำโชค วรรณสวัสดิ์ (ผู้ช่วยผู้จัดการ SME Bank สาขาจังหวัดนครราชสีมา)
 • คุณธฤษณ ขจรโกวิทย์ (ประธาน Biz Club จังหวัดนครราชสีมา)
 • คุณรณกฤต ภมรไมศาลวงค์ (นักวินิจฉัย Biz Club จังหวัดนครราชสีมา)

นักสื่อสาร

 • คุณพัทธ์ธีรา แจ้งหมื่นไวย (บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.))
 • คุณธัญลักษณ์ ชันไธสง (กรมพัฒนาชุมชน จังหวัดนครราชสีมา)
 • อาจารย์มารวย ปณะราช (อาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล /สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย /เสียงเครือข่ายภาคประชาชนคนโคราช)

นักการตลาด

 • คุณณุวภา ม้าขุนเหล็ก (นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา)
 • คุณอนุชา ชาญประคูณ (นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา)
 • คุณศักดิ์ชัย จามสุริยา (หอการค้า)
 • คุณกิตติธัช รีรัตน์ (ที่ปรึกษาอิสระด้านการตลาด และวินิจฉัยธุรกิจ)

ภาคเหนือตอนบน

 • เชียงใหม่
 • เชียงราย
 • น่าน
 • พะเยา
 • แพร่
 • แม่ฮ่องสอน
 • ลำพูน
 • ลำปาง
 • อุตรดิตถ์

ทีมเครือข่าย กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน

ช่องทางการติดต่อ

หัวหน้าเครือข่าย

 • อาจารย์กัมพล แสงเอี้ยง (ผู้เชี่ยวชาญด้านออกแบบผลิตภัณฑ์ สาขาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง)
 • คุณนพวงศ์ รัฐผไท (ประธานเครือข่าย OTOP จังหวัดเชียงใหม่)

นักองค์ความรู้

 • รศ. สิริเกียรติ รัชชุศานติ (ผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจและการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

นักสร้างสรรค์ และพัฒนา

 • ศ.พงศ์เดช ไชยคุตร (ผู้เชี่ยวชาญด้าน Visual Arts และ กราฟฟิคดีไซน์ อดีต คณบดีคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
 • คุณจิดานันท์ พิสิฐมุกดา (เจ้าของแบรด์เครื่องประดับ Peep)
 • คุณปิยะภรณ์ ธรรมปัญญา (เจ้าของร้านอาหารเหนือ กิ๋นลำกิ๋นดี)
 • คุณโสมนัสสา โสมนัส (SME Bank)

นักสื่อสาร

 • คุณปัญญา สันติภราภพ (ผจก.UBI. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
 • คุณธนู ธรรมสอน (ประธาน Biz Club จังหวัดเชียงใหม่)
 • คุณมงคล ตันติสุขุมาล (ที่ปรึกษาธุรกิจด้าน นวัตกรรม และการตลาดออนไลน์ ( ติดภารกิจ ))
 • คุณผ่องพรรณ จงยศยิ่ง (บรรณาธิการหนังสือพิมพ์ภาคเหนือรายวัน)
 • คุณเทพทัย สุริยลักษณ์ (Heritage Art)
 • คุณชนิสา สายสกุลริญญา (ผู้แทนสมาคมเชียงใหม่แบรนด์)

นักการตลาด

 • คุณวสิน เลิศเกียรติดำรงค์ (หอการค้าเชียงใหม่)
 • คุณประกิตติ์ เกสุรัตน์ (เลขาเครือข่าย OTOP เชียงใหม่)
 • คุณกมลฉัตร แสนสี (ผู้แทนพาณิชย์จังหวัด)

ภาคเหนือตอนล่าง

 • กำแพงเพชร
 • นครสวรรค์
 • พิษณุโลก
 • เพชรบูรณ์
 • พิจิตร
 • สุโขทัย
 • เลย
 • ชัยภูมิ

ทีมเครือข่าย กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง

ช่องทางการติดต่อ

หัวหน้าเครือข่าย

 • คุณสมิตรา โสพรรณตระกูล (ประธาน OTOP และประธาน Biz Club จ.พิษณุโลก)

นักองค์ความรู้

 • ผศ.ดร.กฤษดา กาวีวงศ์ (คณะวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก)

นักสร้างสรรค์ และพัฒนา

 • อาจารย์พัชรวัฒน์ สุริยงค์ (ภาควิชาศิลปะและการออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร)
 • ดร.สมาพร คล้ายวิเชียร (ภาควิชาศิลปะและการออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร)
 • คุณช่อเพชรรัดดา ปานโท้ (นักวิชาการพัฒนาชุมชน ชำนาญการ กรมพัฒนาชุมชน)
 • คุณจิราพร พงศ์รุจิกพันธ์ (ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิราพรฟู๊ด)

นักพัฒนาธุรกิจ

 • ดร.ทินกร ทาตระกูล (รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก)
 • คุณสถาพร จันทร์ตระเวน (SME Bank)

นักสื่อสาร

 • คุณบุญทรัพย์ เลิศรุจิกุล (นายกสมาคมการท่องเที่ยว จ.พิษณุโลก)
 • คุณจริญ โสพรรณตระกูล (ภาคประชาสังคม จังหวัดพิษณุโลก)

นักการตลาด

 • เภสัชกรหญิง วรรณะศิริ นิ่มพิทักษ์พงษ์ (ประธานหอการค้าพิษณุโลก)
 • คุณวสุมน เนตรกิจเจริญ (กรรมการผู้จัดการ บริษัท วินวินสมาย จำกัด)