การส่งสื่อการนำเสนอรูปแบบธุรกิจ

20 มกราคม 2561

สามารถนำส่งสื่อการนำเสนอรูปแบบธุรกิจได้ทั้งรูปแบบไฟล์วิดีโอ หรือ Powerpoint

โดยส่งมาที่อีเมล์ smart.otop@gmail.com