การส่งสื่อการนำเสนอรูปแบบธุรกิจ

26 เมษายน 2561

สามารถนำส่งสื่อการนำเสนอรูปแบบธุรกิจได้ทั้งรูปแบบไฟล์วิดีโอ หรือ Powerpoint

โดยส่งมาที่อีเมล์ smart.otop@gmail.com