เอสเอ็มอีมอนิเตอร์: โอท็อป ซีเล็ค

กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ จัดกิจกรรมให้ความรู้กับผู้ประกอบการ OTOP SELECT (โอท็อป ซ๊เล็ค) ในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง ภายใต้โครงการพัฒนาเพิ่มมูลค่าและยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ไทยสู่สากล ปี 2559

15 กรกฎาคม 2559