จับคู่ภาคเอกชน จัด "เจรจาธุรกิจและเชื่อมโยงการตลาด OTOP Select"

ชุติมา บุณยประภัศร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเวทีตามแนวทาง "ประชารัฐ" จับคู่ภาคเอกชน จัด "เจรจาธุรกิจและเชื่อมโยงการตลาด OTOP Select" เชิญผู้ประกอบการรายใหญ่กว่า 30 ราย พร้อมผู้ผลิตสินค้า OTOP กว่า 300 ราย เปิดช่องทางการตลาดให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ

17 มิถุนายน 2559