พาณิชย์ เชิญผู้ประกอบการรายใหญ่เจรจาธุรกิจผู้ผลิตสินค้า OTOP ช่วยเพิ่มช่องทางจำหน่าย

นางสาวชุติมา บุณยประภัศร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์ได้มอบหมายให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าดำเนินการส่งเสริมสินค้า OTOP ไทยด้วยการสร้างมูลค่าเพิ่ม ยกระดับมาตรฐานสู่สากล และสร้างโอกาสในการเข้าถึงช่องทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศ

15 มิถุนายน 2559