พณ.ดึงค้าปลีกเชื่อมตลาดสินค้าโอท็อปกระจายรายได้สู่ชุมชน

น.ส.ชุติมา บุณยประภัศร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กล่าวในพิธีเปิดกิจกรรม การเจรจาธุรกิจและเชื่อมโยงช่องทางตลาด OTOP Select ภายใต้โครงการพัฒนาเพิ่มมูลค่าและยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ไทยสู่สากล ปีงบประมาณ 2559 ว่า กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้เชิญภาคเอกชนทั้งผู้ผลิตสินค้าโอท็อป ที่ผ่านการคัดสรร (โอท็อปซีเล็ค) 376 ราย และผู้ประกอบการรายใหญ่ของประเทศ 30 ราย

15 มิถุนายน 2559