Smart Community Trader

                ตัวกลางทางการค้าชุมชน (Smart Community Trader) เป็นกลไกการสร้างระบบและอำนาจต่อรองทางการค้า เพื่อสร้างความเป็นธรรมให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ตัวกลางทางการค้าชุมชน ทำหน้าที่เป็นนักการตลาด ขยายช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน และสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการ OTOP ให้สามารถพัฒนาร่วมกับผู้เชี่ยวชาญให้เกิดการเชื่อมโยงระบบธุรกิจให้ได้อย่างยั่งยืน

ไฟล์ดาวน์โหลด