การนำเสนอรูปแบบธุรกิจ

                การนำเสนอรูปแบบธุรกิจมีจุดมุ่งหมายในการอธิบายข้อมูลธุรกิจและผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ทราบถึงลักษณะ ศักยภาพ และการดำเนินธุรกิจ  ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ การจัดจำหน่าย ความเป็นมาของธุรกิจ รวมถึงมาตรฐานและรางวัลที่ได้รับ เพื่อประกอบการตัดสินใจของคู่ค้า ผู้บริโภค และผู้ให้การสนับสนุนแก่ธุรกิจ  ซึ่งจะนำมาสู่โอกาสและความก้าวหน้าของธุรกิจต่อไป  นอกจากนี้ในหัวข้อนี้ยังมีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมสำหรับการนำเสนอ และข้อแนะนำเกี่ยวกับการใช้เทคนิคในการนำเสนอให้สามารถนำเสนอได้อย่างน่าสนใจ

ไฟล์ดาวน์โหลด