คู่มือเครือข่ายคุณค่า

                ธุรกิจในปัจจุบันจำเป็นต้องมีการสร้างคุณค่าเพื่อนำเสนอให้กับตลาดและกลุ่มผู้บริโภคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง การสร้างคุณค่าทางธุรกิจจะทำให้ธุรกิจสามารถสร้างความแตกต่างและความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ รวมถึงนำเสนอผลิตภัณฑ์/บริการให้ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค อย่างไรก็ตามการสร้างคุณค่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจ และผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นสามารถเป็นคุณค่าที่เกิดจากการพึ่งพิงต่อกันในชุมชน  เป็นระบบเครือข่ายคุณค่าซึ่งเกิดจากความร่วมมือจากผู้คนภายในพื้นที่ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์และธุรกิจชุมชนให้เกิดความยั่งยืน คู่มือนี้จะแนะนำให้สามารถเข้าใจถึง เรื่องห่วงโซ่คุณค่าและการสร้างเครือข่ายคุณค่า เพื่อให้สามารถนำมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมในการสร้างเครือข่ายคุณค่าสำหรับชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ไฟล์ดาวน์โหลด